Skip to Content

I. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

To wydarzenie nie jest związane z Instagramem i nie jest w żaden sposób wspierane, nadzorowane ani monitorowane przez Facebook lub Instagram. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (zwany dalej "Henkel"), a nie Facebook czy Instagram, jest odbiorcą przekazanych przez Ciebie informacji. Wszelkie pytania, komentarze i skargi powinny być kierowane do Henkla, a nie do Facebooka czy Instagramu.

Jeśli aktywujesz konto i bierzesz udział w konkursie na Instagramie lub Facebook, Twoje dane osobowe mogą być zbierane bezpośrednio od Ciebie (np. adres IP i identyfikator pliku cookie) przez Facebook lub Instagram i wykorzystywane na potrzeby serwisu Facebook lub Instagram. Może to mieć miejsce również w USA. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, co może dotyczyć również ustawień plików cookie lub Instagramu. Więcej informacji na temat dokładnych operacji przetwarzania danych, okresów przechowywania i celów przetwarzania danych można znaleźć bezpośrednio na Instagramie, a umowę o ochronie danych osobowych Facebook, Inc. można pobrać tutaj.

 1. Proces i realizacja konkursu

Konkurs jest organizowany przez Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (dalej "Henkel").

 • Konkurs internetowy odbędzie się w terminie od 15 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r. do godz. 23.59 czasu środkowoeuropejskiego.
 • Aby wziąć udział w konkursie internetowym, uczestnicy muszą przesłać i opublikować zdjęcie przedstawiające stylizację włosów z użyciem produktów STMNT Grooming Goods, a następnie oznaczyć je hasztagiem #STMNTxDefer oraz oznaczeniem @stmntgrooming.
 • Kanałami uczestnictwa jest strona Internetowa kampanii i aplikacja Instagram z oznaczeniem #STMNTxDefer
 • Nagrody za udział w konkursie online:
  • Zwycięzca:
   • Oryginalna grafika wydrukowana od Alex Kizu znanym również jako Artysta Defer przygotowany dla STMNT Artist Edycji 2022 który jest wydrukowany i umieszczony na produkcie: Wielofunkcyjny Szampon STMNT oraz pakiet produktów i materiałów od STMNT Artist Edition.
  • Drugie i trzecie miejsce:
   • Pełnowartościowy produkt STMNT i pakiet materiałów promocyjnych STMNT Artist Edition
  • Nagroda lokalna (jeśli obowiązuje):
 • Zwycięzca zostanie wybrany przed jury składające się z: 3 Kreatorów marki STMNT, w składzie: Sofia Justine Pok (Sofie Staygold), Julius Tanedo (Julius Ceasar) i Miguel Gutierrez (Nomad Barber) oraz Alex Kizu znany jako Artysta Defer.
 • Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości wysłanej na Instagramie.  

2. Kto może wziąć udział w konkursie

Wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają miejsce zamieszkania w USA, Argentynie, Austrii, Brazylii, Kanadzie, Chorwacji, Kolumbii, Czechach, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Meksyku, Holandii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii oraz wyraziły zgodę na warunki uczestnictwa i zamieściły na Instagramie zdjęcie lub film wideo prezentujące stylizacje włosów z użyciem produktów STMNT stworzoną przez samych siebie i oznaczoną hasztagiem #STMNTxDefer i oznaczeniem @stmntgrooming.

Aby jury było w stanie zobaczyć zdjęcia na koncie Instagram uczestnika, ustawienia prywatności konta Instagram muszą być „publiczne".

Aby wziąć udział w konkursie, wszystkie podane dane osobowe muszą być ważne i prawdziwe. Każdy z uczestników może brać udział w konkursie tylko w swoim własnym imieniu. Pracownicy Henkla i spółek stowarzyszonych, a także osoby pozostające na ich utrzymaniu, nie są uprawnieni do uczestnictwa w programie.

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku przedstawionych osób/ Wykorzystanie postów

Uczestnik musi uzyskać zgodę osoby, która jest pokazana na zdjęciach, filmach wideo na ich publikację w Internecie (na stronie internetowej i w kanałach mediów społecznościowych) i zgłoszenie do konkursu online. Uczestnik gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie przesłane zdjęcia i filmy są wolne od praw osób trzecich.

4. Wyłączenie określonych osób

W przypadku naruszenia przez uczestnika warunków uczestnictwa, Henkel zastrzega sobie prawo do wykluczenia go z udziału w konkursie.

Uczestnicy, którzy korzystają z nielegalnych środków lub w inny sposób tworzą sztuczną przewagę poprzez manipulację, również zostaną wykluczeni. W takich przypadkach Henkel może nawet cofnąć dowolną nagrodę i zażądać jej zwrotu.

5. Przedwczesne zakończenie konkursu

Henkel zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia konkursu  w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Henkel skorzysta z tego prawa w szczególności, jeżeli ze względów technicznych (np. wirusy w systemie komputerowym, manipulacja lub błąd w sprzęcie lub oprogramowaniu) lub prawnych nie będzie można zagwarantować prawidłowego przeprowadzenia konkursu. 

Jeżeli takie przedwczesne zakończenie konkursu jest spowodowane zachowaniem uczestnika, Henkel może zażądać od niego odszkodowania za powstałe szkody.

6. Nagroda i zdobywca nagrody

Zwycięzca/zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej przez Henkla za pomocą bezpośredniej wiadomości przesłanej na Instagramie. Jeżeli zwycięzca nie odpowie na wiadomość w ciągu czternastu (14) dni od powiadomienia go przez Henkla, nagroda zwycięzcy przepada, a Henkel ma prawo do swobodnego wyboru zwycięzcy spośród uczestników.

Nagrody muszą zostać odebrane w okresie od Stycznia 2023 r. do Marca 2023 r. Jeśli nie zostaną one odebrane w wyżej wymienionym terminie, wszystkie vouchery wygasają. Jeden uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę bez możliwości wymiany jej na ekwiwalent gotówkowy. Praw do odbioru nagród nie można przenosić na inne osoby. Henkel zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o podobnej wartości w przypadku, gdy pierwotnie oferowana nagroda nie jest dostępna. 

7. Odpowiedzialność

Henkel nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone w wyniku usterki technicznej. Dowód wysłania materiałów w ramach konkursu stanowi automatycznie potwierdzenia ich odbioru.

Po przyznaniu nagrody Henkel jest zwolniony od wszelkich dalszych zobowiązań. 

Henkel nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą wystąpić w trakcie korzystania z nagrody. Henkel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewypłacalność osoby trzeciej dostarczającej nagrodę i wynikające z tego konsekwencje dla realizacji konkursu i przyznania nagrody. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane do osoby trzeciej dostarczającej nagrodę.

Henkel ponosi odpowiedzialność za wady materialne i prawne tylko w przypadku umyślnego działania lub zaniedbania. 

Henkel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami, opóźnieniami lub przerwami w przekazywaniu danych, awariami urządzeń technicznych i serwisu, nieprawidłową zawartością, utratą lub usunięciem danych, wirusami lub czymkolwiek innym, co może wystąpić podczas udziału w konkursie. 

Ograniczenia odpowiedzialności przestają obowiązywać, jeżeli szkody zostały spowodowane przez Henkla (jego organy, pracowników lub podwykonawców)           w wyniku umyślnego działania lub zaniedbania, lub jeżeli są one spowodowane zobowiązaniem umownym.

Henkel nie ponosi odpowiedzialności za osoby wykluczone zgodnie  z paragrafem 4.

8. Inne

Nie ma prawa do odwołania. Warunki uczestnictwa oraz cały stosunek prawny pomiędzy uczestnikami a Henklem podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Jeżeli poszczególne postanowienia warunków uczestnictwa będą nieważne lub staną się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostanie nienaruszona. Zasady i warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez Henkel w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia. 

II. Porozumienie o ochronie danych osobowych dotyczące udziału w konkursie

Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca(y) musi (muszą) podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i kraj. Nie ma prawa do rejestracji. 

Henkel będzie zbierał i wykorzystywał dane przekazane przez uczestnika(ów) w ramach procesu niezbędnego do dostarczenia nagrody i przeprowadzenia loterii.

Henkel nie będzie przekazywał danych uczestnika osobom trzecim, chyba że w celu rozdania nagród lub przeprowadzenia loterii. 

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych uczestników jest zgodne z przepisami ustawowymi, które uzasadniają te operacje tym, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z konkursem internetowym i czasem jego trwania oraz do celów przyznania nagrody i zostaną usunięte w ciągu sześciu (6) miesięcy od zakończenia konkursu internetowego.

W każdej chwili uczestnik może domagać się prawa dostępu do swoich danych. Dodatkowo, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań, uczestnik może dochodzić następujących praw:

 • Prawa do sprostowania danych
 • Prawa do usunięcia danych
 • Prawa do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawa do złożenia skargi do odpowiednio właściwego organu nadzoru nad ochroną danych
 • Prawa do przeniesienia danych

Prawo uczestnika do sprzeciwu
W przypadku przetwarzania danych osobowych, które odbywa się w oparciu o uzasadniony interes Henkla, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych osobowych z powodów wynikających z Twojej konkretnej sytuacji. Henkel zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że będzie w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych, które zasługują na ochronę przeważającą nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub jeżeli przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

W takich przypadkach lub jeśli uczestnik ma inne pytania lub życzenia w związku z jego danymi osobowymi, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail lub listu do pełnomocnika Henkla ds. ochrony danych osobowych, pana Franka Liebicha, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Niemcy (E-Mail: Datenschutz@henkel.com) z tytułem: Konkurs #STMNTxDefer